Privacy Policy

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de sectie „Opmerking over de verantwoordelijke instantie“ in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kan zijn voor. Bijvoorbeeld gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen geregistreerd wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

2. Hosting- en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden geregistreerd, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan een IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegang en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoste wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten uit te voeren (art. 6 lid 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 lit. b AVG). . 1 lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende host:

Lima City

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met onze hoster.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

privacy

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: Music & Motions

Telefoon: + 31-610411010 E-mail: info@music-motions.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. Fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS.

Onze website bevat tools van bedrijven in de VS. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsinstanties zonder dat jij als betrokkene hiertegen gerechtelijke stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. Geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG OP WELKE VERWERKING VEREIST IS, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANBIEDEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG VOORDOET, UITVOERT , RECHTEN NEEMT BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21, PARAGRAAF 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE WERKEN, HEBT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT  BEZWAAR AAN TE TEKENEN  I.V.M. DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBAND MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEBT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ARTIKEL 21 (2) AVG).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de test heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
Als u bezwaar heeft gemaakt volgens art. 21 lid 1 AVG, moeten uw belangen en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden toegestaan ​​met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde „cookies“. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van derden te gebruiken (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder hen (bijv. De winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (functionele cookies, bijv. Voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. Cookies voor het meten van het webpubliek) op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f AVG, tenzij een andere wettelijke basis wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het plaatsen van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 Par. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op het verwerken van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b) AVG, op voorwaarde dat uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons verzonden vragen (art. 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (art. 6, lid 1, onder a AVG), indien dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daarvan afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons worden gestuurd (artikel 6, lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG), indien dit nodig is. werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

WordPress statistieken

Deze website gebruikt „WordPress Statistieken“ om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, VS.

WordPress Statistics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. Cookies of vingerafdrukken van apparaten). WordPress statistieken vastgelegd voor onder meer analyse. Logbestanden (verwijzer, IP-adres, browser, etc.), de herkomst van de websitebezoekers (land, stad) en welke acties ze op de pagina hebben ondernomen (bijv. Klikken, views, downloads). De op deze manier verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

6. Plug-ins en tools

YouTube

(„Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt er een verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare technologieën gebruiken voor herkenning (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

Open chat
Contact us
Hello 👋
How can we help you?